Algemene Voorwaarden Warmste Truckrun

Deze voorwaarden & condities zijn voor het laatst geüpdatet op 5 juni 2021

1. Inleiding

Deze voorwaarden en condities zijn een aanvulling op onze Algemene Voorwaarden specifiek gericht op het evenement met de naam Warmste Truckrun en de daaraan verbonden activiteiten.
Onder organisator wordt verstaan het bedrijf dat een evenement organiseert zijnde Gouden Truckers VZW.

2. Toepasbaarheid

Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, zijn uitsluitend onderhavige algemene voorwaarden van toepassing. Indien er een andersluidende overeenkomst wordt opgesteld, blijven huidige algemene voorwaarden van suppletieve toepassing. Onderhavige voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en hebben voorrang op alle andere voorwaarden van de andere contractanten.

3. Aansprakelijkheid

De organisator is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen. Zij is echter wel verzekerd voor alle activiteiten die zij organiseert. Ongevallen tussen bezoekers of deelnemers met schade aan zichzelf, hun materiaal of eigendommen door eigen toedoen vallen ter verantwoordelijkheid van deze partijen. Evenals verlies, vernietiging, schade of diefstal van persoonlijke spullen. Er kan dus geen schadevergoeding geëist worden om de kosten hiervan te dekken.

De organisator is niet verantwoordelijk voor de aanwezigheid van alcohol op het evenement ter beschikking van de deelnemers. Het evenement is volledig alcoholvrij georganiseerd. Indien deelnemers eigen alcoholische dranken meebrengen kunnen gevolgen van dronkenschap zoals o.m. ongepast gedrag, rijden onder invloed, ongeval veroorzaken onder invloed, en dergelijke andere omstandigheden, niet ten laste van de organisator gelegd worden.

4. Inschrijving

Elke deelnemer die zich inschrijft dient hiertoe de volgende gegevens mee te delen:

  • Naam en voornaam in geval van enkelvoudige deelname
  • Namen en voornamen in geval van groepsdeelname
  • Nummerplaat of nummerplaten
  • e-mailadres(sen)
  • firma

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor verwerking van uw deelname aan het evenement en alle communicatie hieromtrent.

5. Betaling

Betaling gebeurd niet cash maar via onze webshop via waar de tickets verkocht zullen worden. Enkel na betaling zal uw inschrijving aanvaardt zijn waarna u recht heeft op uw ticket en andere noodzakelijke documenten. Deze zullen u op het opgegeven e-mailadres bezorgd worden.

6. Annulatie van uw deelname

Er is geen mogelijkheid tot annulatie van uw deelname, er wordt dus ook geen inschrijvingsgeld teruggestort.

7. Annulatie van het evenement

Indien door onvoorziene omstandigheden het evenement afgelast of verplaatst wordt dan geldt uw inschrijving en uw betaling voor de eerst volgende editie van het evenement.
Onder onvoorziene omstandigheden wordt gezien faillissement van één der leveranciers, cateraars of medewerkers aan het evenement, weersomstandigheden, natuurrampen, stakingen, veiligheidsproblemen, storing stroomvoorzieningen, gezondheidstoestand van de bevolking, lopende pandemie en alle gevolgen dit met zich meebrengt voor de organisatie en toelaatbaarheid van evenementen, of gelijkaardige omstandigheden,…

8. Sponsors

Sponsors kunnen doormiddel van het kiezen van een sponsorpakket deel uitmaken van de Warmste Truckrun. Zij krijgen de voordelen die gekoppeld zijn aan hun pakket.

Sponsorfacturen dienen ten laatste betaald te zijn de dag van het evenement. Zo niet kan de organisatie de sponsor deelname tot het evenement weigeren alsook de daaraan gekoppelde voordelen.

Sponsors die hun sponsorcontract willen beëindigen dienen ten laatste 30 dagen voor het evenement dit schriftelijk kenbaar te maken. Op minder dan 30 dagen zal het factuurbedrag nog altijd voldaan moeten worden, dit om reeds gemaakte kosten voor de deelname te bekostigen.